Retur til styrelsens hjemmeside Skov- og Naturstyrelsen Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Beskyttelse og benyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken

| Forside | | Indhold |

Kolofon

Titel:
Beskyttelse og benyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken
Redegørelse 1999

Resumé
Der redegøres for marskens dannelse og den kulturhistoriske udvikling, naturforholdene, den landbrugsmæssige arealanvendelse, driften af bevandingssystemet, jagten, myndighedsforholdene, Det rådgivende Udvalg, naturforvaltningsinitiativer, økonomi og erstatninger samt formidling.

Udgiver/forlægger
Skov- og Naturstyrelsen
Miljø- og Energiministeriet

Anden bidrag yder:
Arbejdsrapport nr. 113 fra Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 1999: Naturovervågning, Analyse af udvikling for ynglende og rastende fugle 1979-99, Tøndermarsken.

Rapport fra Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1990: Fuglene i Tøndermarsken 1978-1988.

J. Beintema og G.J.D.M Müskens (1987): Nesting success of birds breeding in duch agricultural grasslands. Journal of Applied Ecology 24: 743-758.

Rapport fra BioConsult udarbejdet for Sønderjyllands amt: Vegetationen i Rudbøl sø og Pamhule sø 1995.

Rapport fra BioConsult udarbejdet for Sønderjyllands amt: Fiskebestanden i Rudbøl sø 1994.

Rapport fra BioConsult udarbejdet for Sønderjyllands amt: Miljøtilstanden i Rudbøl sø 1994.

Rapport fra BioConsult udarbejdet for Sønderjyllands amt: Elfiskeri efter snæbel og andre laksefisk i Grønå og Brede å 1998.

Sønderjyllands amts rapport "Færdsel og friluftsliv i Magisterkogen, Rudbøl sø og Vidå i Tøndermarsk.

Ansvarlig institution
Skov- og Naturstyrelsen
Miljø- og Energiministeriet

Copyright
Skov- og Naturstyrelsen
Miljø- og Energiministeriet

Emneord
Landbrug, fugle, marsk, bevanding, vanding, vandkvalitet, digelag, græsning, grøbling, vandløb, vandstand.

Sprog:
Dansk

ISBN:
87-7279-249-3

Pris for læsning:
0 DDK

Pris for download:
0 DDK

Version:
2.0

Versionsdato:
14-06-2000 (1)
14-06-2001 (2)

ISBN (Trykt udgave):
87-7279-234-5

Pris for bogen:
150 Kr. inkl. moms

Yderligere oplysninger:
Skov- og Naturstyrelsen
Naturforvaltningskontoret
E-mail: k08@sns.dk

| Forside | | Indhold |